Avlösarservice & Ledsagarservice

Trygg avlösning i hemmet och ledsagare vid din sida. Målet är att erbjuda kvalificerade avlösare och ledsagare som passar in i familjen. Bambi finns tillgängliga för både avlösare, ledsagare och familjen genom en kontinuerlig kontakt.

För många familjer som har barn med funktionsnedsättningar är avlösarservice en av de första LSS-insatserna som föräldrar kommer i kontakt med. En avlösare är en person som, oftast i hemmet, tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservice kan vara såväl regelbundet återkommande som en insats vid akuta behov och ska kunna ges alla tider på dygnet. Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar behöver ofta avlösning för att kunna genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Likaså kan avlösning vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller för att kunna resa bort.

Ledsagarservice är en insats som ger ungdomar möjlighet till stöd att delta i aktiviteter och samhällslivet. Insatsen kan vara ett komplement till avlösarservice eller ersätter tidigare beslut i takt med att barnen blir äldre. Ledsagarservicen syftar till att förebygga och bryta utanförskap för unga med funktionsnedsättning samt möjliggöra för en aktiv fritid.

Vikten av att få kontakt med människor som har kompetens kring att ta hand om barn och ungdomar med funktionsnedsättningar är betydelsefull. Att bemöta och tillgodose föräldrars behov av trygghet har vi lång vana vid inom Bambi, och det är just det som vi kan erbjuda familjer genom vår avlösar- och ledsagarservice. Vi upprättar, tillsammans med barnets målsman, en genomförandeplan med utgångspunkt från det fattade biståndsbeslutet som talar om hur vi ska utföra insatsen.

Bambis avlösare och ledsagare erbjuds handledning och kompetensutveckling för att de ska vara trygga i sin yrkesroll. Regelbundet anordnas utbildningar i första hjälpen för barn, Epilepsi, autismspektrumdiagnoser och lågaffektivt bemötande.

 

För ytterligare information om Bambis avlösar- och ledsagarservice:

Caroline Andersson & Carina Näslund

Mobil: 0735-22 88 07
E-post: avlosar.ledsagarservice@bambi.se