Delaktighet genom aktivt lyssnande - DAL

Delaktighet genom aktivt lyssnande - ett program under ett helt år med kompetensutveckling för medarbetare och assistenter

I arbetet med människor som har funktionsnedsättningar kan du möta du personliga utmaningar. Många gånger måste du hantera nya situationer som ställer krav på ditt bemötande och som utmanar dina attityder. 

Om funktionsnedsättningen omfattar svårighet att kommunicera med andra möter du än fler utmaningar. Du måste tolka vad den insatsberättigade vill uttrycka. Du måste vara ett stöd att ta initiativ och fatta beslut. Du måste vara ett stöd i kommunikationen med andra. Hur vet du att du inte låter din egen vilja och dina värderingar styra det du tolkar att den insatsberättigades vill göra eller säga?

Dessa upplevelser sätter igång inre förändringsprocesser som påverkar din förmåga att fungera väl i rollen. Med rätt verktyg kan du tolka upplevelserna och hitta ett professionellt förhållningssätt som bottnar i dina värderingar.

Utmaningarna kan vara större om du arbetar i team. Det handlar då också om att hitta balansen mellan sina egna gränser och omgivningens krav. Det handlar om att hitta sätt att underlätta samarbetet mot gemensamma mål med den insatsberättigades bästa i fokus. En nyckel brukar vara att kunna ge och ta återkoppling på konstruktiva sätt.  

Syfte

DAL ska stödja medarbetare och assistenter att:

  1. skapa större delaktighet hos den insatsberättigade genom bli mer medvetna  sin kommunikation och nå en högre grad av närvaro
  2. utveckla ett professionellt förhållningssätt i förhållande till den insatsberättigade och kollegor

Ett annat syfte är att skapa en samsyn kring vad hög kvalitet innebär inom våra verksamheter och hur denna höga kvalitet ska uppnås. Vi arbetar utifrån en holistisk människosyn; vi försöker se hela människan hela tiden i alla sammanhang.

Innehåll

DAL handlar om att lära sig kommunicera för att stötta den insatsberättigade till större delaktighet och underlätta samarbete med kollegor. Deltagarna hittar egna styrkor och utvecklingsområden inom personlig kommunikation och ges möjlighet att utveckla förmågorna under utbildningen. Exempel på innehåll: 

  • Aktivt lyssnande som en teknik för att skapa delaktighet
  • Lyhördhet och bemötande
  • Kunna ge och ta återkoppling
  • Olikheter som en styrka
  • Förmåga att se flera perspektiv
  • Samarbetskultur

 

Upplägg

Själva utbildningen sträcker sig under drygt ett år. Deltagarna träffas vid tre olika utbildningsomgångar som omfattar två halvdagar. Mellan träffarna finns det möjlighet att träffa en handledare. 

Kontakta Bambi kansli om du vill veta mer.