Bambis värdegrund

Trygghet att våga - grunden

Inom Bambi har begreppet "trygghet att våga" präglat verksamheten sedan starten. Trygghet att våga är grunden för:

  • att skapa sig ett självständigt liv
  • att som förälder våga lämna över omsorgen om sitt barn till en annan vuxen
  • anhöriga att känna tillit 
  • att skapa en yrkesroll som man vill växa i och stanna i
  • Bambis medarbetare att med kunskap, empati och självkännedom våga ta initiativ, inspirera och skapa trygghet.

 

Inom Bambi lägger vi stor vikt vid att medvetandegöra hur vi talar med varandra. Vårt språkbruk speglar människosynen och våra värderingar. 

Inom Bambi är den så kallade brukarmaktsprincipen rådande. Vi väljer ändå att inte använda begreppet brukare. När vi talar om dem som har sin personliga assistans administrerad genom Bambi, är beviljade plats på vårt korttidshem eller har avlösarservice genom Bambi säger vi Huvudperson. Detta med utgångspunkt från att vi alla är huvudpersoner i våra egna liv även om vi är beroende av stöd av andra.

Vi väljer att sätta människan främst och säger därför till exempel "barn med behov av särskilt stöd" och "människa med funktionsnedsättning". Vi strävar efter att inte tala om  människor utan till.

Vår intention är att aktivt lyssna och ta in behoven hos alla som är delaktiga i verksamheten. Detta gör vi genom att inrikta oss på lösningar, vars fokus just är att tillgodose behov.