Visselblåsartjänst


Vi strävar efter en öppen och förtroendeingivande kultur på Bambi. Det är viktigt för oss att du känner att du kan berätta sådant som du upplever är fel. Det kan du alltid göra till någon i Bambis ledningsgrupp eller till din arbetsledare. Bambi har också tagit fram en särskild tjänst där du kan rapportera anonymt då det är av yttersta vikt för Bambi att misstankar eller oegentligheter rapporteras.

Bambis visselblåsartjänst är en kanal för dig som har misstankar om allvarliga missförhållanden och oegentligheter inom vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är en kanal där en person kan rapportera in missförhållanden eller misstankar om missförhållanden på ett anonymt och säkert sätt.

Obervera att: Visselblåsartjänsten ersätter inte skyldighet som medarbetare att rapportera in missförhållanden enligt Lex Sarah.

Du når visselblåsartjänsten via mejl eller telefon nedan.

Mail:
bambivisselblasartjanst@protonmail.com

Eller på telefon:
070 299 44 98

Ange:
Vilken verksamhet det gäller
Vad saken gäller
Om du önskar vara anonym

 

Rapportera anonymt eller öppet

Vi har valt att använda en tjänst för visselblåsning som är helt frikopplad från vårt eget IT-system och webbtjänster. Visselblåsartjänsten administreras av ABH Utbildning som tar emot mejl i en krypterad tjänst eller via telefonsamtal. Mottagaren läser eller lyssnar på vad du har att rapportera och bedömer sedan informationen. I nästa skede skickas sedan ärendet vidare till någon som inte är direkt berörd av rapporten. Om du önskar att vara anonym anonymiseras meddelandet. Bambi får aldrig ta del av ditt ursprungsmejl eller veta vilket nummer du har ringt från. ABH Utbildning hjälper dig också att avgöra om det handlar om ett missförhållande kopplat till en verksamhet som ska rapporteras direkt till Bambi via ordinarie avvikelsekanal eller om det rapporterades skall hanteras som en visselblåsning.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera misstanke om allvarligt missförhållande eller oegentligheter i verksamheten eller hos en anställd i ledande ställning. 

Det kan exempelvis vara VD, verksamhetsansvarig eller en person som ansvarar för stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. Det kan också vara en uppdragsgivare eller en arbetsledare som handlar felaktigt. Misstankarna kan exempelvis röra muta, stöld, bedrägeri, jäv, olämplig bisyssla, eller där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin ställning eller att närstående gynnas på något sätt.

Om du använder dig av visselblåsartjänsten behöver du inte ha bevis för din misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk och du får inte bryta din tystnadsplikt om det inte är nödvändigt för att avslöja missförhållandet när du rapporterar.

Mottagning av meddelanden

Vid mottagandet av ett meddelande får du snabbt besked om det kommer att skickas vidare till någon inom Bambi eller inte. Om meddelandet skickas vidare kommer det att utredas, se Utredning nedan.

Det kan finnas anledning till att inte skicka vidare meddelandet. Det kan t ex bero på att: 
meddelandet egentligen är en rapport om ett missförhållande som beror på assistansen
meddelandet inte har gjorts i god tro eller är illvilligt
det är en fråga som inte hör hemma i visselblåsartjänsten, t ex klagomål på den egna lönen eller schemafrågor
det inte finns tillräcklig information för att utreda ärendet
Om du får information om att meddelandet inte förs vidare ska du också få information om varför. Det ska du få inom 3 veckor efter att du har skickat meddelandet. Samma information, fast anonymiserad kommer att skickas till Bambis VD och Bambis styrelse.
  
OBS! Lämna inte känsliga uppgifter om personer du nämner i ditt meddelande om det inte behövs för att förklara din misstanke.

Utredning

Om meddelandet skickas vidare till Bambi kommer det att hanteras på följande sätt: 
Ingen som deltar i utredningsprocessen kommer att försöka identifiera visselblåsaren. Den person som eller funktion som rapporten handlar om kommer INTE att involveras i utredningen.
Vald utredare på Bambi kan vid behov skicka uppföljningsfrågor genom visselblåsarkanalen för kommunikation med dig om du har valt att vara anonym. 
Visselblåsarmeddelanden hanteras konfidentiellt av alla som är involverade.
Vid behov kan ta in extern kompetens om det bedöms att det behövs.
Vi beslutar om lämpliga åtgärder efter avslutad utredning.
Vid misstanke om brott kan en polisanmälan upprättas. Du kommer då att få information om att din identitet kan komma att lämnas ut under domstolsförfarandet.

Rättsligt skydd för den som använder visselblåsartjänsten

En visselblåsare som nyttjar visselblåsartjänsten enligt dessa riktlinjer riskerar inte att förlora sitt jobb eller att drabbas av någon form av sanktioner eller personliga nackdelar till följd av sin anmälan. Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro. Såvida det inte är olämpligt med hänsyn till den utpekades integritet och andra tystnadspliktsfrågor kommer en visselblåsare som väljer att uppge sin identitet att informeras om hur utredningen fortlöper. Är du anonym kan vi inte informera dig.

Skydd av, och information till, en person som pekas ut i ett visselblåsar-meddelande

Rättigheterna för de personer som pekas ut inom ramen för visselblåsartjänsten omfattas av relevant dataskyddslagstiftning. De utpekade har rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv och kan kräva ändring eller radering av data om informationen är felaktig, ofullständig eller föråldrad.

Denna rättighet gäller med förbehåll för att detta leder till hinder för utredningen eller förstörelse av bevismaterial.

Radering av data

Persondata som inkluderats i visselblåsarmeddelanden och utredningsdokumentation ska raderas vid avslutad utredning, med undantag för om persondata bör sparas med hänvisning till annan relevant lagstiftning. Radering sker 30 dagar efter avslutad utredning.
Utredningsdokumentation och visselblåsarmeddelanden som arkiveras ska anonymiseras, och får inte innehålla personuppgifter genom vilka personer direkt eller indirekt kan identifieras.

Rättslig grund för riktlinjerna

Dessa riktlinjer är baserade på Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, dataskyddsförordningen GDPR samt Integritetsskyddsmyndighetens (IMYs) riktlinjer.

Personuppgiftsansvarig

Bambi ekonomisk förening är ansvarig för de personuppgifter som behandlas inom visselblåsartjänsten.

Personuppgiftsbiträde

ABH Utbildning och Rådgivning, Lärkesholm 574, 286 92 Örkelljunga ansvarar för visselblåsartjänsten.