Vad händer med LSS och assistansen?

Två förslag till förändringar har varit ute på remissrunda. Här kan du läsa vad Arbetsgivarföreningen KFO samt RBU har svarat.

Den 21 februari presenterade regeringen ett förslag om att behov av hjälp med andning och sondmatning ska kunna ge rätt till assistansersättning. Lagändringen ska enligt socialminister Lena Hallengren kunna träda ikraft den 1 juli 2019. Förslaget/promemorian skickades ut på remiss till kommuner, myndigheter, intresseorganisaitoner m fl.

Bambis arbetsgivarorgansiation, Arbetsgivarföreningen KFO, som starkt engagerar sig i frågan om personligs assistans har nu lämnat sitt remissyttrande över promemorian.

Enligt KFO´s uppfattning är förslagen i regeringens promemoria (S2019/00767/FST) inte tillräckliga för att säkerställa att behov av hjälp med andning och sondmatning kommer att ge rätt till personlig assistans i den praktiska tillämpningen av lagen.

Ett slag i luften

Promemorians förslag om att införa andning som ett grundläggande behov bedöms innebära att omkring 50 personer fler än idag kommer att beviljas assistansersättning. När det gäller lagändringen om att införa sondmatning som ett grundläggande behov bedöms detta inte innebära att några fler personer än idag beviljas assistansersättning.

Försäkringskassans praxis problemet

Arbetsgivarorganisationen KFO skriver i yttrandet att det fundamentala problem som lagstiftaren behöver lösa är synen hos Försäkringskassan och domstolar att de grundläggande behoven kan delas upp i vad som är av tillräckligt privat karaktär och vad som inte är det.

Klicka på länken nedan så kan du läsa KFO´s remissyttrande:

 https://www.kfo.se/globalassets/kfo/relaterade-dokument/intressepolitik/yttrande-andning-sondmatning-s2019-00767-fst.pdf

Klicka på länken nedan så kan du läsa vad RBU tycker om förslagen:

https://www.regeringskansliet.se/497d3b/contentassets/5661bc1d146d4cc49b8fa8de9722dba1/riksforbundet-rorelsehindrade-barn-och-ungdomar.pdfFler nyheter